Privaatsuspoliitika

 

1. Üldsätted

1.1. See privaatsuspoliitika reguleerib isikuandmete kogumise, töötlemise ja säilitamise põhimõtteid. Isikuandmeid töötleb ja säilitab SRN Limited OÜ, kes on isikuandmete vastutav töötleja (edaspidi vastutav töötleja).

1.2. Andmesubjekt käesoleva privaatsuspoliitika tähenduses on klient või muu füüsiline isik, kelle isikuandmeid vastutav töötleja töötleb.

1.3. Selle privaatsuspoliitika tähenduses on klient igaüks, kes ostab kaupu või teenuseid vastutava töötleja veebisaidilt.

1.4. Vastutav töötleja järgib õigusaktides sätestatud isikuandmete töötlemise põhimõtteid ning muuhulgas töötleb isikuandmeid seaduslikul, õiglasel ja turvalisel viisil. Vastutav töötleja saab kinnitada, et isikuandmeid on töödeldud vastavalt õigusaktides sätestatule.

2. Isikuandmete kogumine, töötlemine ja säilitamine

2.1. Vastutava töötleja kogutud, töödeldud ja säilitatud isikuandmeid on kogutud elektrooniliselt, peamiselt veebilehe ja e-posti teel.

2.2. Oma isikuandmete jagamisega annab andmesubjekt vastutavale töötlejale õiguse koguda, korraldada, kasutada ja hallata privaatsuspoliitikas määratletud eesmärgil isikuandmeid, mida andmesubjekt kauba ostmisel kas otseselt või kaudselt vastutava töötlejaga jagab ostes tooteid või teenuseid veebisaidil.

2.3. Andmesubjekt vastutab enda esitatud andmete täpsuse, õigsuse ja terviklikkuse eest. Tahtlikult valeandmete esitamist käsitletakse privaatsuspoliitika rikkumisena. Andmesubjekt on kohustatud viivitamatult teavitama vastutavat töötlejat esitatud andmete muutumisest.

2.4. Vastutav töötleja ei vastuta andmesubjekti poolt valeandmete esitamise tagajärjel andmesubjektile või kolmandale isikule tekitatud kahju eest.

3. Kliendi isikuandmete töötlemine

3.1. Vastutav töötleja võib töödelda järgmisi andmesubjekti isikuandmeid:

3.1.1. Ees- ja perekonnanimi;

3.1.2. Sünnikuupäev;

3.1.3. Telefoninumber;

3.1.4. E-posti aadress;

3.1.5. Tarneaadress;

3.1.6. Pangakonto number;

3.1.7. Maksekaardi andmed;

3.2. Lisaks eeltoodule on vastutaval töötlejal õigus koguda kliendi kohta andmeid, mis on kättesaadavad avalikes registrites.

3.3. Isikuandmete töötlemise õiguslik alus isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punktides a, b, c ja f:

a) andmesubjekt on andnud nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks ühel või mitmel konkreetsel eesmärgil;

b) töötlemine on vajalik lepingu täitmiseks, mille üheks osapooleks andmesubjekt

c) töötlemine on vajalik vastutava töötleja juriidilise kohustuse täitmiseks;

f) töötlemine on vajalik vastutava töötleja või kolmanda isiku õigustatud huvide täitmiseks, välja arvatud juhul, kui sellised huvid on tähtsamad andmesubjekti huvidest või põhiõigustest ja -vabadustest, mis nõuavad isikuandmete kaitset, eelkõige kui andmesubjekt on laps.

3.4. Isikuandmete töötlemine vastavalt töötlemise eesmärgile:

3.4.1. Töötlemise eesmärk – turvalisus ja ohutus

Isikuandmete maksimaalne säilitamise aeg – vastavalt seaduses sätestatud tähtaegadele

3.4.2. Töötlemise eesmärk – tellimuste töötlemine

Isikuandmete maksimaalne säilitamise aeg – 4 aastat.

3.4.3. Töötlemise eesmärk – veebipoe teenuste toimimise tagamine

Isikuandmete maksimaalne säilitamise aeg – 4 aastat.

3.4.4. Töötlemise eesmärk – kliendihaldus

Isikuandmete maksimaalne säilitamise aeg – 4 aastat.

3.4.5. Töötlemise eesmärk – finantstegevus, raamatupidamine

Isikuandmete maksimaalne säilitamise aeg – vastavalt seaduses sätestatud tähtaegadele

3.4.6. Töötlemise eesmärk – turundamine

Isikuandmete maksimaalne säilitamise aeg – 4 aastat.

3.5. Vastutaval töötlejal on õigus jagada klientide isikuandmeid kolmandate isikutega nagu töötlejad, raamatupidajad, transpordi- ja kullerfirmad, ülekandeteenust osutavad ettevõtted. Isikuandmete töötlemise eest vastutab vastutav töötleja. Vastutav töötleja edastab maksete tegemiseks vajalikud isikuandmed töötlejatele, Montonio Finance OÜ-le või PayPal Inc.

3.6. Vastutav töötleja töötleb ja säilitab andmesubjekti isikuandmeid, rakendades organisatsioonilisi ja tehnilisi meetmeid, et tagada isikuandmete kaitse juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, muutmise, avalikustamise ja muu ebaseadusliku töötlemise eest.

3.7. Vastutav töötleja säilitab andmesubjektide andmeid sõltuvalt töötlemise eesmärgist, kuid mitte kauem kui 4 aastat.

4. Andmesubjekti õigused

4.1. Andmesubjektil on õigus pääseda ligi oma isikuandmetele ja nendega tutvuda.

4.2. Andmesubjektil on õigus saada teavet oma isikuandmete töötlemise kohta.

4.3. Andmesubjektil on õigus ebatäpseid andmeid muuta või parandada.

4.4. Kui vastutav töötleja töötleb andmesubjekti isikuandmeid viimase antud nõusoleku alusel, on andmesubjektil õigus oma nõusolek igal ajal tagasi võtta.

4.5. Oma õiguste teostamiseks saab andmesubjekt võtta ühendust veebipoe klienditoega aadressil info@akujaamad.ee.

4.6. Oma õiguste kaitseks saab andmesubjekt esitada kaebuse Andmekaitse Inspektsioonile.

5. Lõppsätted

5.1. Käesolevad andmekaitsetingimused on koostatud kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta, ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 95/46/EÜ (andmete kaitse üldmäärus), Eesti Vabariigi isikuandmete kaitse seadus ning Eesti Vabariigi ja Euroopa Liidu õigusaktid.

5.2. Vastutaval töötlejal on õigus andmekaitsetingimusi osaliselt või täielikult muuta, teavitades muudatustest andmesubjekte https://akujaamad.ee/ kaudu.